Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

I KONKURS BIOLOGICZNY SUPERSOWA

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

I KONKURS BIOLOGICZNY SUPERSOWA został przełożony

na przyszły rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, w imieniu komitetu organizacyjnego, chcielibyśmy zaprosić uczniów do udziału w I KONKURSIE BIOLOGICZNYM SUPERSOWA. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VII - VIII szkół podstawowych z powiatu wrocławskiego.

„ Twój najwierniejszy lekarz to Twoja wiedza. Czuwa nad Twoim zdrowiem przez całe

Twoje życie. Jak dobry jest ten lekarz. To już zależy od Ciebie.”

REGULAMIN

ROK SZKOLNY 2019/2020

Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu

Opieka merytoryczna

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs zostanie zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co jest równoznaczne z przyznaniem dodatkowych punktów rekrutacyjnych dla laureatów konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

Cele i tematyka konkursu

Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej dla szkół podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Organizacja i chemizm życia - 2, 3, 4,7, 8
 2. Różnorodność życia - 2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 4.4,7.3d, 7.3e, 7.4c, 7.4d
 3. Organizm człowieka
 4. Homeostaza - 3, 4
 5. Genetyka – 7, 8, 9

Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest:

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu,

ul. Ł. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław, szkola@sp84.wroclaw.pl, tel 71 7986870

Opiekę merytoryczną pełni:

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73A, 50-089 Wrocław

 1. Współzawodnictwo w konkursie ma charakter indywidualny.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VII - VIII szkół podstawowych z powiatu Wrocław.
 3. Konkurs zostanie zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, co jest równoznaczne z przyznaniem dodatkowych punktów rekrutacyjnych dla laureatów konkursu.
 4. Konkurs składa się z 2 etapów:

Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 85% punktów w etapie powiatowym finałowym.

Finalistami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 65% punktów w etapie powiatowym finałowym.

 1. Do udziału w konkursie uprawnia szkołę przesłanie „ZGŁOSZENIA” na załączonym formularzu, podpisanym przez dyrektora szkoły (Załącznik 1).
 2. Szkoła, która nie dokona zgłoszenia w wyznaczonym terminie, nie może uczestniczyć w konkursie.
 3. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.
 4. Dyrektor szkoły biorącej udział w konkursie jest zobowiązany do zebrania i przekazania do SP nr 84 zgód na przetwarzanie danych osobowych uczniów zgłoszonych do zawodów finałowych oraz ich nauczycieli w zakresie związanym z konkursem (Załącznik 3 i 4).
 5. Uczeń, którego rodzice nie wyrazili zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu nie może uczestniczyć w konkursie.
 6. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela - koordynatora, który odpowiada za realizację etapu szkolnego oraz dostarczenie do SP nr 84 „LISTY UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE” (Załącznik 2).
 7. Szkoła może zgłosić do etapu powiatowego nie więcej niż 4 osoby.
 8. Pytania konkursowe przygotowuje doradca metodyczny.
 9. Pytania konkursowe do czasu rozpoczęcia eliminacji stanowią tajemnicę służbową.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
 11. Ewentualne skargi, wnioski i odwołania (mające formę pisemną) rozpatruje dyrektor SP nr 84/Organizator. Jego decyzje są ostateczne.

Pobierz załączniki

Harmonogram konkursu

 1. Do 30.01.2020 r. szkoły przesyłają „ZGŁOSZENIA” (Załącznik 1) na adres: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju 50-337 ul. Ł. Górnickiego 20 lub e-mail szkola@sp84.wroclaw.pl (z dopiskiem „I KONKURS BIOLOGICZNY SUPERSOWA”).
 2. Do 7.02.2020 r. organizator zamieszcza na stronie internetowej SP nr 84 listę szkół, które zgłosiły chęć przystąpienia do konkursu.

  Wykaz szkół, które zgłosiły chęć przystąpienia do konkursu:

  Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 22, Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 25, Szkoła Podstawowa nr 26, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 36, Szkoła Podstawowa nr 37, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 44, Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 64, Szkoła Podstawowa nr 67, Szkoła Podstawowa nr 68, Szkoła Podstawowa nr 72, Szkoła Podstawowa nr 78, Szkoła Podstawowa nr 84, Szkoła Podstawowa nr 90, Szkoła Podstawowa nr 91, Szkoła Podstawowa nr 95, Szkoła Podstawowa nr 109, Szkoła Podstawowa nr 113, Szkoła Podstawowa nr 118, Społeczna Szkoła Podstawowa "OPTIMUM".

 3. W nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2020 r. do godz. 1700 wyznaczony przez dyrektora placówki nauczyciel - koordynator przesyła drogą elektroniczną na adres SP nr 84 (szkola@sp84.wroclaw.pl) listę uczniów zgłoszonych do udziału w konkursie oraz dostarcza osobiście do sekretariatu SP nr 84 podpisaną przez dyrektora szkoły listę uczniów (sporządzoną wg załączonego wzoru - Załącznik 2) i zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 3 i 4).
 4. Do 30.04.2020 r. organizator zamieszcza na stronie internetowej SP nr 84 listę osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie.
 5. 15.05.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 84 we Wrocławiu, odbędzie się etap powiatowy - finał I Konkursu Biologicznego Supersowa. Uczestnicy powinni posiadać przy sobie przybory do pisania oraz aktualną legitymację szkolną. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkół macierzystych.
 6. Do 22.05.2020 r. organizator zamieszcza na stronie internetowej listę laureatów.
 7. Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w 5 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 84.

Dodatkowych informacji udzielają

Wykaz szkół zgłoszonych do konkursu:

Regulamin konkursu

Dodatkowych informacji udziela
Anna Solska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej, doradca metodyczny WCDN, a.solska@wcdn.wroc.pl
Marzena Włodarczyk – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 84, marzena.wlodarczyk@sp84.wroclaw.pl

Informujemy, że finał I Konkursu Biologicznego „Supersowa” odbędzie się 15 maja 2020 r. o godzinie 12.30 w Szkole Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju. Zbiórka uczniów wraz z opiekunami od godziny 12.00 w holu szkoły.

Drukuj