Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Monitoring wizyjny w naszej szkole

INFORMACJA

dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego w naszej szkole

Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84, im. Ruchu Obrońców Pokoju, ul. Górnickiego 20, 50-337Wrocław

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl

3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

3a) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO)

4) przekazane dane osobowe (zapisy monitoringu) będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Termin przetwarzania nagrań ulega w takiej przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do w stosunku do :

− dostępu do przekazanych danych,

− żądania sprostowania danych,

− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

− żądania przenoszenia danych,

przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nadto jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Drukuj