Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

PROMOVERE TALENTA

PROMOVERE TALENTA

WROCŁAWSKI PROGRAM WSIERANIA UZDOLNIONYCH

Herb Wrocławia

Stypendium przyznawane jest uczniom którzy:
a) uzyskali na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły co najmniej pięć ocen celujących oraz posiadają udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych odpowiednio na szczeblu co najmniej powiatowym, w przypadku szkół podstawowych oraz na szczeblu co najmniej wojewódzkim/okręgowym,

b) są laureatami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Stypendium może być przyznane uczniowi tylko z jednego tytułu i jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu.

Stypendium przyznawane jest w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uczeń uzyskał tytuł do przyznania stypendium, na okres 10 miesięcy (od września do czerwca).

Z wnioskiem o stypendium występują dyrektorzy szkół.

Stypendia są finansowane z budżetu Gminy Wrocław.

  • Promujemy talenty naszych uczniów
  • PROMOVERE TALENTA
  • Uczeń ZDOLNY czyli…
  • Cechy dzieci ZDOLNYCH
  • Drukuj