Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021

I. Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

Rodzice korzystają z systemu elektronicznego poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, urodzone w:

- 2013 r. jako 7 latki,

- 2014r. jako 6 latki - jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2019/20 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na zasadach tzw. kontynuacji.

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.

Do zadań komisji rekrutacyjne należy:

- weryfikacja złożonych wniosków,

- weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do klas po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych dzieci w procesie rekrutacji.

UWAGA

1. Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają zgłoszenia/wnioski o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że data i godzina:

- wypełnienia wniosku w systemie informatycznym,

- wydrukowania wniosku,

- złożenia wniosku w placówce,

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

2. Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

- pobrać zgłoszenie/wniosek wraz z załącznikami w dowolnej szkole podstawowej

- po wypełnieniu złożyć w szkole podstawowej I-go wyboru

II. Terminy

III. Kryteria

IV. Oddzialy integracyjne

Uwaga.

Powyższe terminy dotyczą również postępowania rekrutacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Drukuj