Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do klas pierwszych 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 zamierzamy w naszej szkole utworzyć 4 klasy pierwsze. Poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej.

I. Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Rodzice korzystają z systemu elektronicznego poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, urodzone w:

  • 2014 r. jako 7 latki,
  • 2015 r. jako 6 latki - jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na zasadach tzw. kontynuacji.

Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane (od września 2021 roku) na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia.

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.

Do zadań komisji rekrutacyjne należy:

  • weryfikacja złożonych wniosków,
  • weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do klas po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych dzieci w procesie rekrutacji.

UWAGA

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają zgłoszenia/wnioski o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że data i godzina:

  • wypełnienia wniosku w systemie informatycznym,
  • podpisania wniosku podpisem zaufanym w systemie lub wydrukowania wniosku i złożenia wniosku w placówce,

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

  • pobrać zgłoszenie/wniosek wraz z załącznikami w dowolnej szkole podstawowej
  • po wypełnieniu złożyć w szkole podstawowej I-go wyboru

II. Terminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do oddziałów ogólnodostępnych i oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne Data rozpoczęcia Data zakończenia
Złożyć w szkole I-go wyboru zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z wymaganymi załącznikami 14.05.2021 r. 20.05.2021 r.
od godz. 12:00 do godz. 15:00 od godz. 8:00 do godz. 15:00
Pozostałe dni w godz. 8:00-15:00
Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 1.06.2021 r. od godz. 14:00
Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca 01.06.2021 r. 2.06.2021 r.
od godz. 14:00 do godz. 15:00 od godz. 8:00 do godz. 15:00
Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole I-go wyboru (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) 7.06.2021 r. od godz. 14:00
Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole Niezwłocznie
Postępowanie uzupełniające do szkół, które dysponują wolnymi miejscami Data rozpoczęcia Data zakończenia
Złożyć zgłoszenie lub wniosek, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna, wraz z wymaganymi załącznikami 14.06.2021 r. 15.06.2021 r.
Od godz. 8:00 do godz. 15:00
Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole podstawowej (Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) 21.06.2021 r. od godz. 12:00
Złożyć w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat, ewentualną rezygnację z miejsca 21.06.2021 r. 22.06.2021 r.
od godz. 12:00 do godz. 15:00 od godz. 8:00 do godz. 15:00
Sprawdzić wyniki rekrutacji w szkole podstawowej (Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) 24.06.2021 r. od godz. 12:00
Lista kandydatów przyjętych w podziale na klasy 31.08.2021 r.

III. Rekrutacja

A. Zgłoszenie kandydata do szkoły obwodowej

Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ze względu na swoje miejsce zamieszkania i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole.

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu posiadający profil zaufany rejestrując wniosek powinni:

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu powinni:

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i internetu powinni:

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe).

B. Wniosek do szkoły innej niż obwodowa

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu posiadający profil zaufany rejestrując wniosek powinni:

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu powinni:

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i internetu powinni:

Kwalifikowanie do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych (suma wartości punktowych kryteriów, określonych w Uchwale Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r., zaznaczonych we wniosku) i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do klasy I wybranej szkoły podstawowej innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęty do swojej szkoły obwodowej.

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu spełniania obowiązku szkolnego.

C. Wniosek do oddziału integracyjnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych biorą udział w rekrutacji wg zasad:

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka korzystający z komputera i internetu posiadający profil zaufany powinni wypełnić wniosek w wersji elektronicznej dostępny na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka korzystający z komputera i internetu powinni wypełnić wniosek w wersji elektronicznej dostępny na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka niekorzystający z komputera i internetu powinni:

Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi:

D. Deklaracja nauki w szkole muzycznej

Nabór kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego i prowadzony jest na podstawie zapisów statutowych szkoły oraz badania predyspozycji do kształcenia muzycznego.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji dostępne są bezpośrednio w szkołach muzycznych:

IV. Kryteria

określone w Uchwale Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. obowiązujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto.

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1 Kandydat zamieszkujący* we Wrocławiu oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały
Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018r.
500
2 Kandydat uczęszczający, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja, do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole 200
3 Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111,924,1818)
50
4 Kandydat posiadający rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno - przedszkolnego).
Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację
w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja
dwoje lub więcej rodzeństwa oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały
Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018r.
22
jeden brat albo siostra 21
5 Kandydat posiadający rodzeństwo zgłaszane jednocześnie do klasy I
w tej samej szkole
dwoje lub więcej rodzeństwa 11
jeden brat albo siostra 10
6 Kandydat posiadający rodzeństwo poniżej 18 roku życia pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym dwoje lub więcej rodzeństwa oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały
Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018r.
3
jeden brat albo siostra 2

* Miejscem zamieszkania kandydata jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania kandydata jest u tego z rodziców, u którego kandydat stale przebywa. Jeżeli kandydat nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U.
z 2020 r. poz.1740 z póź. zm.).

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie* to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2021 r.),

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów - oświadczenia, stanowiące załączniki, dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do klas I, a w przypadku braku dostępu do komputera i Internetu w szkole podstawowej.

UWAGA:

Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

V. Rezygnacja z miejsca

Złożenie (w formie pisemnego oświadczenia) przez rodziców/prawnych opiekunów, ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole, do której zakwalifikował się kandydat.

VI. Procedura odwoławcza

W przypadku odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkuje przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ust 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do danej szkoły podstawowej (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowe).

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole podstawowej, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem
(art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowe).

VII. Podstawa prawna

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie:

Drukuj