Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do klas pierwszych 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 zamierzamy w naszej szkole utworzyć 4 klasy pierwsze.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Rodzice korzystają z systemu elektronicznego poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

1. Szczegóły dotyczące rekrutacji:

https://www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 (w pigułce).

Zasady naboru 14.02.2022

2. Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi naszej szkoły:

Ważne pytania i odpowiedzi odpowiedzi dotyczące naszej szkoły;)

3. Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi zagadnieniami dotyczącymi procesu rekrutacji:

1. Czy osoba przyjeżdżająca do Wrocławia w styczniu może skorzystać z kryterium "Nasz Wrocław".
Odp. Osoba, która przyjedzie do Wrocławia w styczniu może skorzystać z kryterium "Nasz Wrocław". Kryterium miejskie brane jest pod uwagę w rekrutacji na wolne miejsca, więc rodzic może uzyskać aktywny status w programie po rozliczeniu PIT'a we Wrocławiu oraz dokonania aktywacji programu "Nasz Wrocław".
2. Czy rodzic musi wziąć udział w etapie obwodowym, skoro chce aby dziecko dostało się wyłącznie do szkoły poza obwodem?
Odp. Jesli rodzic chce, aby dziecko uczęszczało do szkoły spoza obwodu, to rekomendujemy aby wziął udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.
Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując 2 szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu,
3. Co z kandydatami, którzy chcą dostać się do klasy I SP, jako dzieci 6-letnie?
Odp. Przedszkola nie będą wydawać zaświadczeń o uczęszczaniu dziecka do przedszkolnego. Z godnie z obowiązującym prawem rodzic ma możliwość wzięcia udziału w rekrutacji dziecka 6-letniego. W przypadku dziecka, które nie uczęszczało do przedszkola, jako 5-latek, a chce dostać się do klasy I SP jako 6-latek rodzic musi przedstawić zaświadczenie/opinie z poradni.
4. Co z oświadczeniami rodziców o zamieszkaniu, które są sfałszowane i komisja posiada taką wiedzę?
Odp. Art 304 Kodeksu postępowania karnego reguluje kwestię zgłaszania przestępstwa do określonych organów. Rodzic składa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, a zatem zgodnie z art. 304 par. 2 - "Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa".
5. Co w przypadku występowania opieki naprzemiennej - który z rodziców potwierdza wniosek?
Odp. W przypadku występowania opieki naprzemiennej wniosek podpisuje i składa jeden z rodziców, który potwierdza go podpisem elektroniczny. Dziecko powinno mieć wskazane adres zamieszkania przy rodzicu zgłaszającym oraz jego zamieszkanie powinno być poparte innym dokumentem w sytuacji, gdy dziecko nie jest zameldowane pod wskazanym adresem.
6. Jak postąpić w sytuacji, gdy kandydatem jest obcokrajowiec nieposiadający nr PESEL, a jego rodzice nie posiadają także profilu zaufanego?
Odp. W takim przypadku rodzic kandydata musi wypełnić papierowy wniosek pobrany w szkole. Szkoła stwierdzając kompletność wniosku wprowadza go następnie do systemu rekrutacji.
7. Rekrutacja rozpoczyna się w lutym. Wielu rodziców nie posiada jeszcze nowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy honorować orzeczenia wydane na etap przedszkolny?
Odp. Z uwagi na termin rekrutacji, rodzic może skorzystać z orzeczenia wydanego na etap edukacyjny przedszkola. Większość rodziców najprawdopodobniej otrzyma ponownie orzeczenia na kolejny cykl edukacyjny. Z perspektywy funkcjonowania szkół najważniejsza jest świadomość jaki kandydat ubiega się o miejsce i jakie będą towarzyszyć temu dodatkowe elementy wsparcia w zakresie jego funkcjonowania w placówce.
8. Co zrobić w sytuacji, gdy szkoła posiada już informację o powtarzaniu nauki dziecka w I klasie?
Odp. Należy wówczas wpisać dziecko do systemu rekrutacji jeszcze przed jej rozpoczęciem, tj. w dniu 15 lutego. Informacja o wpisaniu takich dzieci do systemu zostanie wysłana w dniu, w którym system będzie pozwalał na ich wprowadzenie.

Drukuj