Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych:

Kandydaci uczęszczający obecnie do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław.
1. Szkoła, do której obecnie uczęszcza kandydat, w odpowiednim terminie, wyda login i hasło tymczasowe do systemu rekrutacji.
2. Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą otrzymanego loginu i hasła.
3. Po wpisaniu loginu i hasła do elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych nastąpi wymuszenie zmiany hasła. Należy pamiętać, że nowe hasło musi się składać z przynajmniej 8 znaków bez polskich liter, w tym musi mieć 1 małą literę, 1 dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny !$%
Nowe hasło ważne będzie 90 dni – po tym okresie system wymusi kolejną zmianę hasła.
4. Po zmianie hasła można wypełnić, zapisać i wydrukować wniosek.
5. Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany w celu przypomnienia hasła.

II. Przygotowanie wniosku i dostarczenie dokumentów do placówki:

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek
· wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców
· wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach ponadpodstawowych
· utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I wyboru
· wydrukować wniosek i zanieść do placówki pierwszego wyboru z załącznikami, jeżeli dotyczy (w terminie określonym w harmonogramie).
Uzupełnienie elektronicznego wniosku:
· zalogować się do systemu elektronicznego naboru (w terminie określonym w harmonogramie) i wypełnić:
- oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu ósmoklasisty
- zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione na świadectwie
- zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów
· zanieść kopię wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz kopię świadectwa do placówki pierwszego wyboru.
Nie należy drukować wniosku ponownie.


Uwagi:
- Jako rodziców rozumie się także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
- Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO nr III,) lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu szkół (np. LO nr XXIV w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących, Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, Szkoła Branżowa I stopnia nr 10 w Zespole Szkół nr 1).
- Obowiązek podania danych osobowych (dla celów rekrutacji) wynika z art. 150 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.
- Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację ze szkoły podstawowej.

- Kandydat zakwalifikowany do szkoły ponadpodstawowej kształcącej w zawodach powinien w terminie określonym w harmonogramie pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.

III. Wybór szkół.

Uwaga:
Rodzic kandydata/kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertąszkół, szczególnie zwrócić uwagę na terminy złożenia do odpowiednich szkół pisemnej deklaracji przystąpienia ucznia do sprawdzianów kompetencji językowych/innych oraz próby sprawności fizycznej.
· kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych trzech szkołach ponadpodstawowych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji
· oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów elektronicznej rekrutacji grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą uczniów.
· jeżeli w jednym oddziale nauczane są różne języki obce, wówczas dla celów elektronicznej rekrutacji jeden oddział jest dzielony na dwie grupy.
· przy wyborze oddziału należy pamiętać, że przedmioty przypisane do tego oddziału są realizowane w rozszerzeniu.
· listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
· liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych ocen, wyników i kryteriów zaznaczonych we wniosku, tj. punktów naliczonych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu ósmoklasisty, za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych/innych, próby sprawności fizycznej.
· dostarczenie do szkoły I wyboru wydrukowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jest warunkiem naliczenia punktów rekrutacyjnych.
· w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednego oddziału.


a. Rekrutacja do oddziałów, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne
· w szkole z oddziałami, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne, należyzłożyć w odpowiednim terminie pisemną deklarację przystąpienia do próby sprawności fizycznej/sprawdzianu kompetencji językowych/innych, podpisane przez jednego z rodziców.
· należy zgłosić się w odpowiednim terminie do szkoły na próbę sprawności fizycznej/sprawdzian kompetencji językowych/innych.
· należy sprawdzić w szkole wyniki próby sprawności fizycznej/sprawdzianu kompetencji językowych/innych i odebrać zaświadczenie z wynikiem próby sprawności fizycznej/sprawdzianu kompetencji językowych/innych oraz uzyskaną liczbą punktów.

Oddziały, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne:


Oddziały sportowe:
· piłka siatkowa: LO nr XI
· piłka siatkowa (dziewczęta): LO nr IX
· piłka nożna (dziewczęta): LO XI
· klasa sportowa z elementami sportów walki: LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowegow Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
· wioślarstwo: LO nr X
· pływanie: LO nr VI
· piłka ręczna (chłopcy) w LO nr IX

Oddziały Mistrzostwa Sportowego:
· lekkoatletyka, LO nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
· piłka siatkowa (dziewczęta), LO nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
· piłka koszykowa (chłopcy), LO nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
· pływanie, LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących
· piłka nożna chłopców, LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących.

Oddziały dwujęzyczne:
· język francuski: LO nr VIII
· język hiszpański: LO nr IX
· język angielski: oddział międzynarodowy klasa I IB - MYP – w LO nr V, LO nr XIV, Technikum nr 16 (oddział w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej)
· klasa z programem DSD: LO nr XIII.

Inne oddziały, do których przeprowadza się dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne:
· Oddział matematyczny w LO nr III,
· Oddział teatralny w LO nr XVII

Oddziały dwujęzyczny wstępny:
· LO nr IX
· LO nr VIII
· LO nr XIV

Klasa przygotowawcza:
· LO nr XV

b. Rekrutacja do Zespołu Szkół Plastycznych odbywa się w szkole i na zasadach ustalonych przez szkołę. W sprawie szczegółowych zasad i kryteriów, należy skontaktować się bezpośrednio ze szkołą.

c. Rekrutacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów specjalnych organizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław:
· Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław, nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
· Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie danej szkoły oraz na stronie internetowej danej szkoły.


Szkoły ponadpodstawowe specjalne:
1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11, ul. Kamienna 99-101.
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem w Zespole Szkół nr 16, ul. Głogowska 30.
3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10, ul. Parkowa 27.

Uwaga:
Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.


d. Rekrutacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych organizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław:
· Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych.
· Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Oddziały integracyjne:

1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.
2. Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.


· Rodzic/opiekun prawny ucznia składa w wybranej szkole wniosek o przyjecie do szkoły. Do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydany przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Uwaga:
Dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej biorą udział w rekrutacji elektronicznej na warunkach ogólnych.


e. Zmiana kolejności wybranych szkół
· kandydat ma prawo zmienić swoje wybory oddziałów w szkołach, szkoły lub ich kolejność na liście preferencji.
· kandydat, chcąc dokonać zmian wyborów, powinien w terminie (maksymalnie do 25 czerwca 2019):
- zalogować się do systemu
- sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom
- w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście, ustawić ich nową kolejność; w przypadku, gdy wybór oddziałów był niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio wybrane szkoły, wybrać nowe oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności – zgodnie ze swoimi preferencjami
- udać się do placówki pierwszego wyboru w celu anulowania niewłaściwego wniosku oraz zanieść nowy wniosek ze zmienioną kolejnością placówek do nowej szkoły I wyboru.

IV. Składanie dokumentów.

Kandydat w szkole I wyboru w wyznaczonym terminie, powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę. W przypadku kandydatów spoza Wrocławia - na wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy.

Do wniosku załącza się w odpowiednim terminie:

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, kopie: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów (jeżeli dotyczy):
- pisemną zgodę rodziców (dot. wniosków do oddziałów sportowych),
- zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej (dot. wniosków do oddziałów sportowych),
- orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydane zgodnie z przepisami
w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (dot. wniosków do oddziałów sportowych),
- zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych podczas sprawdzianu kompetencji językowych/innych (jeżeli dotyczy),
- oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu
z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz.511 ze zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
- jako uzupełnienie do złożonego wniosku, należy w terminie określonym w harmonogramie dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (dotyczy kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie).


V. Potwierdzenie woli nauki.

· kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji rekrutacje.edu.wroclaw.pl, do którego oddziału i do której szkoły z listy wyborów został zakwalifikowany,
· warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do oddziału w szkole jest złożenie przez niego w szkole, do której został zakwalifikowany, w określonym terminie:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- dwóch zdjęć.

UWAGA:
W przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole.

VI. Rekrutacja uzupełniająca.

· rekrutacja uzupełniająca do szkół dysponującymi wolnymi miejscami po pierwszym etapem rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
· w rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wszyscy kandydaci - nieskładający podań w I etapie rekrutacji, niezakwalifikowani do placówek oraz zakwalifikowani i przyjęci
· w celu przyjęcia do placówki w rekrutacji uzupełniającej, zakwalifikowany kandydat musi w odpowiednim terminie zrezygnować z wcześniej zadeklarowanego przyjęcia w szkole do której kandydat dostał się w I etapie rekrutacji
· termin złożenia rezygnacji jest również terminem potwierdzenia przyjęcia do placówki w rekrutacji uzupełniającej (termin określony w harmonogramie).

VIII. Harmonogram

HARMONOGRAM – REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Nabór I – elektroniczne składanie wniosków

06.05. - 14.05.2019 r.

Składanie pisemnej deklaracji przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne

23.05. - 24.05.2019 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

23 maja 2019 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym. Przeprowadzenie testu kompetencji językowych w klasach wstępnych.

27.05. - 31.05.2019 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

05.06.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym oraz listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z testu kompetencji językowych do klas wstępnych.

05.06.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

03.06 - 05.06.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

13.05.- 25.06.2019 r.

(do godziny 15:00)

Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, drukowanie wniosków. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21 – 25.06.2019 r.

(do godziny 15:00)

Uzupełnienie, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, danych w elektronicznym systemie rekrutacji. Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

16.07.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

16.07. – 18.07.2019 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

Niezwłocznie po ogłoszeniu przez szkołę list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

(nie później niż do 24.07.2019 r. do godziny 15:00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany (w tym w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

25.07.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Nabór uzupełniający w szkołach dysponującymi wolnymi miejscami– rekrutacja

na zasadach takich, jak w I naborze z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru

25.07.2019 r.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze.

26.07. – 30.07.2019 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.07. - 26.07.2019 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie pisemnych deklaracji przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

01.08.2019r.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej.

31.07.2019 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, tym w szkole ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym. Przeprowadzenie testu kompetencji językowych do klas wstępnych.

31.07. – 02.08.2019r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

05.08.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,sprawdzianu kompetencji językowych, testu kompetencji językowych oraz uzdolnień kierunkowych.

21.08.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

21.08.- 23.08.2019 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

21.08. – 29.08.2019 r.

(w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

30.08.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Informacje o rekrutacjimożna uzyskać:

- na stronie rekrutacji: www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl,
- w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel: 71 777 77 77 w godzinach od 8:00 do 15:45
- w szkole podstawowej, do której kandydat uczęszcza, u wychowawców klas i pedagogów,
- w szkole I wyboru,
- na stronach www szkół ponadpodstawowych,
- w Szkolnych Ośrodkach Kariery:
- Szkoły podstawowej nr 4 ul. Paulińska 14, tel. 71 798 67 25
- Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Hutnicza 45, tel. 71 798 67 34
- Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10, tel.71 798 68 90
- Technikum nr 15 ul. Skwierzyńska 1/7, tel. 71 798 69 01
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, tel. 71 798 69 09
- w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej przy Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a, tel. 71 798 67 00

Zobacz także:

Drukuj