Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Zachęcamy do brania udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Miejską we Wrocławiu!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ
NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMYM
ORGANIZOWANEGO PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ POLICJI WE WROCŁAWIU

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki przeprowadzenia konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, na opracowanie pracy plastycznej na zadany Regulaminem temat.

2. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Nie rozmawiaj z nieznajomym”.

3. Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszeniowa (załącznik nr 1) dostępne są na stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

§2

Organizator i Patroni Honorowi

1. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

2. Patronem Konkursu jest Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki.

§3

Przedmiot Konkursu i wymagania

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie odręcznie, dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającą sytuację, gdzie dziecko nie nawiązuje kontaktu z nieznajomym bądź przestrzega przed takim kontaktem.

2. Praca może być wykonana w formie obrazu bądź plakatu.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane indywidualnie. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie została wykonana przez inne osoby.

4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone w ramach innych konkursów.

5. Prace plastyczne powinny spełniać następujące wymagania:

a) praca powinna ukazywać sytuację, gdzie dziecko nie nawiązuje kontaktu z nieznajomymi osobami, bądź przestrzega przed takim kontaktem;

b) prace zgłoszone do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką ręczną, rysunkową lub malarską, pozwalającą na jej utrwalenie na arkuszu o formacie nie większym niż 50 cm x 70 cm,

c) prace konkursowe nie mogą być wykonane techniką komputerową,

d) prace konkursowe nie mogą zawierać słów uznanych powszechnie za obraźliwe,

e) na odwrocie każdej pracy należy umieścić swoje imię, nazwisko oraz nazwę szkoły, do której autor pracy uczęszcza.

6. Prace, które nie będą spełniać wymagań określonych w pkt 5 nie będą rozpatrywane.

§4

Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu oraz prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

3. Udział w Konkursie oraz podanie danych osobowych są całkowicie dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych skutkować będzie tym, że praca nie będzie rozpatrywana, jako niedopuszczona do udziału w Konkursie.

4. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

5. Każdy z Uczestników ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszeniową.

6. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu, rozumie się nadesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 20.02. 2019 roku. Decyduje data wpływu pracy.

7. Wykonane prace plastyczne z dopiskiem: na konkurs plastyczny pt.: „Nie rozmawiaj z nieznajomym”, należy składać na adres: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 21, 51-168 Wrocław.

8. Prace można składać osobiście bądź przesłać za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

9. Koszty przesyłki ponoszą autorzy pracy. Prace wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.

10. Organizator ani Patron Honorowy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich z przyczyn od nich niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów poczty lub firm kurierskich.

§5

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane 3 najlepsze prace, którym przyznane zostaną odpowiednio I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz zostaną wybrane prace wyróżniające się.

3. Ocena nadesłanych prac dokonana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

4. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. W skład Jury nie mogą wchodzić osoby, których krewni lub powinowaci biorą udział w Konkursie.

5. Jury do dnia 25.02.2019 roku dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców konkursu.

6. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie oceny prac pod względem następujących kryteriów:

a) zgodność pracy z tematem konkursu,

b) wyrazistość przekazu,

c) plastyczne ujęcie tematu,

d) oryginalność pracy.

7. Jury, biorąc pod uwagę kryteria zawarte w pkt 6, przyzna nagrody rzeczowe.

8. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

9. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród.

10. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

11. Termin wręczenia nagród zostanie podany do 25.02.2019 roku na stronach internetowych Organizatora.

12. Nagrody główne należy odebrać osobiście. Koszty związane z dojazdem pokrywa Uczestnik.

13. Spośród nadesłanych prac plastycznych zostanie zorganizowana wystawa plastyczna.

14. Prace nie podlegają zwrotowi. Nagrody nie odebrane do dnia 20.03.2019 roku ulegają przepadkowi. Nagrody przyznane w formie rzeczowej nie będą wymieniane na równowartość pieniężną, jak również nie przysługuje osobie nagrodzonej prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

§6

Prawa autorskie

1. Złożenie Organizatorowi pracy konkursowej oznacza, że:

a) Uczestnik jest autorem prac i przysługuje mu nieograniczone prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy;

b) Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy oraz prawa pokrewne i wyraża zgodę na:

- nieodpłatną publikację pracy (w całości lub w części) przez Organizatora w materiałach reklamowych i publikacjach w tym w ulotkach, kalendarzach i innych, w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz w innych informacjach medialnych celem informowania o Konkursie lub o zadaniach statutowych Organizatora;

- publiczne wystawianie tak, aby każdy miał do nich dostęp (wyświetlanie, odtwarzanie);

- rozpowszechnianie, publikowanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- wykorzystanie prac, utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, zwielokrotnianie każdą techniką;

- reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

- wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

2. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody przez autora pracy na jej nieodpłatną częściową lub całościową publikację przez Organizatora lub przekazanie osobie trzeciej. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

3. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy w dowolnym celu w/w.

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnienie następujących danych: imię, nazwisko, nazwa szkoły bądź uczelni, do której autor pracy uczęszcza.

5. Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych podczas uroczystości wręczenia nagród i wykorzystania go w związku z promocją Konkursu oraz w celach informacyjnych i promocji tematu Konkursu poprzez wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych.

6. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie niniejszym Regulaminie.

§7

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu oraz terminu wręczenia nagród.

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Administratorem podanych danych osobowych będzie Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych przez Organizatorów w Regulaminie niezbędnych do prawidłowego przebiegu Konkursu a także w związku z promocją Konkursu oraz w celach informacyjnych i promocji tematu Konkursu. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Wszelkie pytania oraz uwagi można kierować na adres: michal.kawalec@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ
NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMYM”

1. Nazwa, adres szkoły:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Imię, nazwisko, numer klasy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Imię, nazwisko opiekuna prawnego, numer telefonu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny dziecka:

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie na potrzeby Konkursu. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Karcie celem zgłoszenia mojego dziecka/podopiecznego do udziału w Konkursie, jego przeprowadzenia i realizacji celów określonych Regulaminem.

2. przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie odbioru przez niego pracy i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

a) nieodpłatną publikację pracy (w całości lub w części) przez Organizatora w materiałach reklamowych i publikacjach w tym w ulotkach, kalendarzach i innych, w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz w innych informacjach medialnych celem informowania o Konkursie lub o zadaniach statutowych Organizatora;

b) wykorzystanie prac, utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, zwielokrotnianie każdą techniką;

c) wykorzystanie prac, utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, zwielokrotnianie każdą techniką;

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

e) publiczne wystawianie tak, aby każdy miał do nich dostęp, wyświetlanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, publikowanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

f) remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;

g) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu

h) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na publikację wizerunku dziecka na zdjęciach i filmach wykonanych podczas uroczystości wręczenia nagród i wykorzystania go w związku z promocją Konkursu oraz w celach informacyjnych i promocji tematu Konkursu poprzez wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych.

…………………........................................…………………………..

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)

16 stycznia 2019 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj