Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Informacja dotyczaąca stosowania monitoringu wizyjnego

Informacja dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu prowadzi monitoring wizyjny budynku szkoły oraz terenu wokół niego. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

  1. Celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i dorosłych przebywających na terenie placówki i ograniczenie zachowań zagrażających ich zdrowiu, bezpieczeństwu. pozwala wyjaśniać sytuację konfliktowe. Dzięki temu możliwy jest wgląd i zapewnienie warunków bezpieczeństwa otoczenia budynku, wejścia głównego do szkoły oraz kontrola osób odwiedzających szkołę. Monitoring wizyjny wykorzystywany jest jedynie w celach podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w placówce.
  2. Monitoring ten, nie jest wykorzystywany jako środek nadzoru nad jakością pracy wykonywanej przez pracowników.
  3. Monitoringiem zostały objęte korytarze wewnątrz placówki, oraz zewnętrzna część budynku. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.
  4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia nagrania. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdyby nagrania obrazu stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Termin przetwarzania nagrań ulega w takiej przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, poprzez nadpisanie.
  6. Na spotkaniach z rodzicami nauczyciele informowali o funkcjonowaniu w monitoringu.
  7. Pracownicy placówki zostali pisemnie powiadomieni o funkcjonowaniu monitoringu.
  8. Miejsca w których stosowany jest monitoring zostały stosownie oznaczone piktogramami wraz z klauzulą informacyjną zgodnie z RODO
  9. Dyrektor placówki w uzgodnieniu z IOD opracował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu. Monitoring obsługiwany przez osoby wyznaczone przez dyrektora. Sprzęt zainstalowany w placówce posiada stosowne atesty i certyfikaty. Urządzenie znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu, do którego mają dostęp wyłącznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni przez IOD placówki. W placówce obowiązuje regulamin Monitoringu.

Zobacz także:

Drukuj