Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Klauzula informacyjna dla pracownika samorządowego

Klauzula informacyjna dla pracownika samorządowego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 84, im. Ruchu Obrońców Pokoju, ul. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław, tel. 71 798 68 70
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust 2 lit b, h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w celu rekrutacji, zatrudnienia, w celu obsługi kadrowo-płacowej pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a także w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w celu realizacji umowy zawartej między pracownikiem/kandydatem, a pracodawcą - w zakresie określonym przepisami prawa (przepisy prawa pracy, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej). Podstawą przetwarzania przez pracodawcę innych dodatkowych danych osobowych może być wyraźna zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust 2 lit a)
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego (BIP, strona internetowa placówki, tablice ogłoszeń), a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. (ZUS, Urząd Skarbowy, ubezpieczyciele, medycyna pracy firmy ochroniarskie świadczeń socjalnych i medycyny pracy, dostawcom świadczeń przysługujących pracownikowi, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą i bankową, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Szkoły, np. ochraniarskie, doradcze, audytowe). W ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej Państwa dane mogą zostać udostępnione w ramach współpracy organom samorządu lokalnego, placówkom oraz instytucjom edukacyjnym, kulturalnym, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe pozyskane i wytworzone w związku z zatrudnieniem będą przechowywane przez okres trwania zatrudnienia oraz przez 50 lat po ustaniu zatrudnienia w celach wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obraz z monitoringu szkolnego w otoczeniu Szkoły, holu i korytarzach przechowywany jest przez Szkołę przez okres do 30 dni. W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Szkoła albo administrator budynku powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:
  a) wypełnienie obowiązku prawnego – prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) prawo do wycofania zgody, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Osoby, których dane dotyczą, nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają.
 11. Administrator stosuje odpowiednie, na możliwie najwyższym poziomie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zobacz także:

Drukuj