Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 84, im. Ruchu Obrońców Pokoju, ul. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław, tel. 71 798 68 70.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
 3. Dane osobowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych, wykonywania wszystkich innych określonych w przepisach prawa obowiązków pracodawcy, w tym realizacji obowiązku podatkowego i ubezpieczeniowego oraz korzystania ze szczególnych uprawnień pracownika przewidzianych w prawie pracy lub uregulowaniach wewnętrznych pracodawcy tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 4. Podstawą prawna przetwarzania Pani /Pana danych stanowią: umowa o pracę, przepisy prawa pracy, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 5. W odniesieniu do zakresu danych wykraczających poza przepisy prawa i umowę (wizerunek, przesyłanie maili).
 6. Dane osobowe pozyskane i wytworzone w związku z zatrudnieniem będą przechowywane przez okres trwania zatrudnienia oraz przez 50 lat po ustaniu zatrudnienia w celach wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 7. Obraz z monitoringu szkolnego w otoczeniu Szkoły, holu i korytarzach przechowywany jest przez Szkołę przez okres do 30 dni. W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Szkoła albo administrator budynku powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Odbiorcami danych są instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa (ZUS, Urząd Skarbowy, inne – określone w przepisach prawa, w tym minister właściwy do spraw oświaty). Pani/Pana dane mogą być przekazane również firmom ubezpieczeniowym (w zakresie ubezpieczenia zbiorowego), podmiotom z którymi współpracujemy w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym: szkoleń, świadczeń socjalnych i medycyny pracy, dostawcom świadczeń przysługujących pracownikowi, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą i bankową, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Szkoły, np. ochraniarskie, doradcze, audytowe.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników niektóre miejsca (wejście do budynku, hol, korytarze) są objęte monitoringiem wizyjnym z rejestracją obrazu na zasadach określonych w art. 108a ustawy Prawo oświatowe. Administratorem tych danych jest Szkoła.
 10. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, jeśli są błędne (niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia danych (dotyczy tylko tych danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani danych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i rozdz. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i stanowi warunek konieczny zatrudnienia.

Zobacz także:

Drukuj