Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 WE WROCŁAWIU

Regulamin zawiera:

§ 1. Postanowienia ogólne.

§ 2. Organy Samorządu.

§ 3. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.

§ 4. Sekcje.

§ 5. Zadania opiekuna Samorządu.

§ 6. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

§ 7. Zasady wyboru Organów Samorządu Uczniowskiego.

§ 8. Postanowienia końcowe.

§ 1. Postanowienia ogólne.

Art.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu.

Art.2. Samorząd Uczniowski (SU), działający w Szkole Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu. oraz niniejszego Regulaminu.

Art.3. SU może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:

 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,

 2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. organizowania życia szkolnego,

 4. organizowania działalności kulturalnej, prowadzenia apeli, imprez, konkursów, spotkań, innych form działania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i opiekunem SU,

 5. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU

 6. wybór nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia

 7. opiniowania programu wychowawczego szkoły

 8. opiniowania pracy nauczyciela podczas oceny, jeśli Dyrektor Szkoły zwróci się o tę opinię (art.6a K.N.)

 9. zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień.

Art. 4. SU broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

§ 2. Organy Samorządu.

Art.5. Organami Samorządu są:

 1. Rada Samorządów Klasowych

 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Art.6. Zarząd składa się z 7 osób:

 1. Przewodniczącego

 2. Zastępcy przewodniczącego

 3. Sekretarza

 4. Skarbnika

 5. 3 stałych członków (wybranych przez siebie) sekcji (np. dekoracyjna, porządkowa, rozrywkowa)

§ 3. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego.

Art.7. Przewodniczący Zarządu SU:

 1. reprezentuje Samorząd Uczniowski,kieruje pracą Zarządu SU i przewodniczy jej obradom,

 2. przydziela zadania poszczególnym sekcjom,

 3. organizuje współpracę Zarządu z Radami Klasowymi,

Art. 8. Zarząd SU :

 1. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania SU,

 2. opracowuje roczny plan pracy SU,

 3. przedstawia Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

 4. powołuje Komisję Wyborczą,

 5. sporządza półroczne i roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Samorządu Uczniowskiego,

 6. zbiera i archiwizuje dokumentację SU,

 7. współpracuje z Radą Samorządów Klasowych,

 8. dokonuje wyboru opiekuna SU.

§ 4. Sekcje.

Art.9. Do realizacji swoich celów Zarząd SU powołuje sekcje.

§ 5. Zadania opiekuna Samorządu.

Art.10. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b) inspirowanie uczniów do działania,

c) pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.

§ 6. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

Art.11. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Art.12. Roczny plan pracy SU.

Art.13. Protokoły zebrań SU, protokół wyborów do SU.

Art.14. Kronika SU

§ 7. Zasady wyboru Organów Samorządu Uczniowskiego.

Art.15. Wybory do SU odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym, raz w roku najpóźniej do 15 października.

Art.16. W wyborach może startować każda ilość kandydatów.

Art.17. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, powołana przez Radę Samorządów Klasowych.

Art.18. W skład Komisji Wyborczych nie mogą wchodzić kandydaci do Zarządu SU.

Art.20. Zgłaszanie kandydatów:

 1. do Zarządu może kandydować każdy uczeń szkoły z klasy IV-VIII.

Art.21. Sposób przeprowadzenia wyborów:

 1. głosowanie odbywa się w budynku szkoły, w wyznaczonym przez Zarząd terminie w czasie od 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji do 20 minut po zakończeniu ostatniej lekcji w danym dniu, w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych,

 2. Komisja Wyborcza sporządza karty wyborcze z nazwiskami kandydatów oraz listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów danej klasy,

 3. wyboru dokonuje się przez skreślenie kratki przy nazwiskach kandydatów, jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska tylko jednego kandydata, za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata

 4. Komisja Wyborcza zbiera głosy do opieczętowanej urny,

 5. bezpośrednio po zakończeniu głosowania Komisja wyborcza dokonuje obliczenia głosów w odizolowanym pomieszczeniu,

 6. otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji,

 7. po obliczeniu głosów Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów

 8. członkami Zarządu SU zostaje wybranych 7 uczniów, którzy uzyskali największą ilość głosów,

 9. w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów przeprowadza się wybory uzupełniające

Art.22. Przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybierają spośród siebie członkowie Zarządu w głosowaniu jawnym.

§ 8. Postanowienia końcowe.

Art.23. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

Art.24. Sprawy wymagające opinii ogółu uczniów są konsultowane z Radami Klasowymi.

Art.25. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów Szkoły.

Art.26. Sposób udostępniania Regulaminu ustala Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Art.27. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

Art.28. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

Art.29. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 7.06.2022r. i wchodzi w życie z dn. 21.06.2022r.

Regulamin zatwierdzony i podpisany przez Dyrektora Szkoły oraz Przewodniczącą i Opiekuna SU w dniu uchwalenia.

Zobacz także:

Drukuj