Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Obiady


Jadłospis


  1. Cena obiadu wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100)
  2. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty z góry do dnia 15 każdego miesiąca korzystania dziecka z obiadu przelewem na wskazany rachunek bankowy :
  3. W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady / klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc...........
  4. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
  5. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna

Dokumenty do pobrania:

Umowa na obiady klasy 1-8 rok 21_22


Nieobecność dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-8 na obiadach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 08:30:

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

Nie ma możliwości odwołania jednego z posiłków w danym dniu (dotyczy oddziałów przedszkolnych).


Zobacz także:

Drukuj