Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

  1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jestSzkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju, ul. Górnickiego 20, 50-337 Wrocław, tel. 71 798 68 70 e-mail: szkola@sp84.wroclaw.pl
  3. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e-mailowo: madamaszek@zontekispolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903
  4. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, z sieci Internet bądź CEiDG
  5. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w szczególności imiona, nazwiska, dane teleadresowe, nazwa firmy, dane konieczne do zawarcia umowy.
  6. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności na otrzymywanie zapytania ofertowych; lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności prowadzenie dokumentacji podatkowej
  7. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.
  8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej z uwzględnieniem przepisów prawa oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  9. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.

Zobacz także:

Drukuj