Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Pokonać bariery

„Pokonać bariery” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic
i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 84, Szkoły Podstawowej nr 95, Szkoły Podstawowej nr 99 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Cel projektu:

niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic 5 szkół podstawowych i 1 szkoły podstawowej specjalnej Gminy Wrocław przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie 01.07.2022-30.06.2023

Działania w projekcie

  1. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  2. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć rozwijających uzdolnienia uczennic i uczniów
  3. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz organizację kółek zainteresowań i warsztatów dla uczennic i uczniów
  4. Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych dla uczennic i uczniów
  5. Wsparcie w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalno – społecznych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  6. Wsparcie dla rodziców i opiekunów prawnych ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  7. Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia w projekcie

Grupa docelowa:

Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Termin realizacji:

Szkoły biorące udział w projekcie:

https://www.ckz.edu.pl/index.php/pokonac-bariery/

Zobacz także:

Drukuj