Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

Wrocławski program wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA

Szanowni Państwo! Moi Drodzy!
Pragnę poinformować, że w ramach Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA, wpłynęło do mnie 16 wniosków od naszych uczniów.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XXXI/791/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia, wnioski mogą być złożone dla uczniów, którzy:

„Rozdział 2

Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce

§ 6. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce jest uzyskanie na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły co najmniej pięciu ocen celujących oraz posiadanie udokumentowanych szczególnych osiągnięć w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych odpowiednio na szczeblu co najmniej powiatowym, w przypadku szkół podstawowych oraz na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub okręgowym, w przypadku szkół ponadpodstawowych.

2. W przypadku spełnienia kryteriów opisanych w ust. 1, o przyznaniu stypendium decydują w kolejności: najwyższa średnia ocen na świadectwie w szkole, liczba ocen celujących na świadectwie, pozycja i liczba osiągnięć w olimpiadach lub konkursach (zwłaszcza laureaci i finaliści) na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub okręgowym w przypadku szkół ponadpodstawowych oraz powiatowym w przypadku szkół podstawowych.”

W związku z tak dużą liczbą wniosków (co mnie ogromnie cieszy) powołałem Komisję Stypendialną w składzie:

  1. Pani Antonina Połch
  2. Pani Katarzyna Kochan-Marchot
  3. Pani Małgorzata Staszkiewicz
  4. Pani Magdalena Ostojska-Korpas – przedstawicielka Rady Rodziców SP 84

która rozpatrzyła wnioski i przedstawiła 3 kandydatów z naszej szkoły do przyznania stypendiów:

Wiktoria Góra

Iga Paś

Adam Szejnar

Nie ukrywam, że wybór był bardzo trudny, ponieważ wszyscy kandydaci uzyskali fantastyczne wyniki w nauce i mieli wspaniałe osiągnięcia.

Pozdrawiam

Rafał Just

25 czerwca 2024 | Rafał Just | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj