Szkoła Podstawowa nr 84
we Wrocławiu
im. Ruchu Obrońców Pokoju
Menu

Wieści szkolne

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Specjalista ds. BHP

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. BHP

w Szkole Podstawowej Nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu

 1. Adres jednostki:
  Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu, ul. Ł. Górnickiego 20, tel. 71 7986870
 2. Określenie stanowiska urzędniczego:
  specjalista ds. BHP.
 3. Wymiar etatu: 1/4 etatu (niepełny wymiar zatrudnienia).

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. Minimum 3-letni staż pracy.

2. Wykształcenie minimum średnie, 4-letni staż pracy lub 2 letni w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

6. Bardzo dobra znajomość przepisów.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

1. Wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 1. Zakres obowiązków:
 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
  2. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883).
  3. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
  4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
  5. Kserokopie świadectw pracy.
  6. Oświadczenie o niekaralności.
 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 84, ul. Górnickiego 20 we Wrocławiu, w zamkniętej kopercie z podanym numerem telefonu kontaktowego, wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. BHP” w terminie do dnia 26.08.2019r. do godziny 13.00. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje: Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: 27.08.2019r.

Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się dn. 28.08.2019 r.

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych, listy kandydatów spełniających wymagania formalne dotyczące naboru nie będą publikowane. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia, będzie można odebrać osobiście w Sekretariacie Szkoły po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego do dnia 31 sierpnia. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną komisyjnie.

>>>Ogloszenie o naborze - pobierz<<<

12 sierpnia 2019 | Powrót do spisu wiadomości

Drukuj